Udział w Programie Edukacji Ekologicznej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania”  Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy „Wyrażam zgodę na udział w konkursie organizowanym przez PAŁAC MŁODZIEŻY w Katowicach  oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu Pałacu Młodzieży  oraz akceptuję jego warunki. Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.