Koleżanki i Koledzy!

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz szkół podstawowych  pragniemy zachęcić Was do udziału w:

JUBILEUSZOWYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PRACĘ
„FIZYKA A EKOLOGIA”

Organizatorem Turnieju jest Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
Stowarzyszenie wspierające: Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
Instytucje wspierające: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Europejskie Towarzystwo Fizyczne

Podstawowe cele konkursu:

  • rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania zastosowaniem metod fizycznych w badaniach środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka, 
  • upowszechnienie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska i klimatu,
  • kształtowanie umiejętności badawczych oraz interpretacji wyników badań,  
  • rozwijanie współodpowiedzialności za własne środowisko,
  • zachęcenie do samokształcenia i twórczego myślenia.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fizycznego na podst. art.6 ust.1f rozporządzenia
4. Pani/Pana dane osobowe będą publiczne (imiona, nazwiska i nazwa szkoły nagrodzonych uczniów i nauczycieli)
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Z wyjątkiem danych dotyczących osób, które w styczniu 2019 spełnią wszystkie warunki i zakwalifikują się na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS 2019 w Malezji. Organizatorzy ICYS 2019 wymagają podania następujących danych: imiona i nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu rodzica/opiekuna, szkoła i adres, dane paszportu (seria i numer, data wydania i ważności, organ wydający dokument).
6. dane osobowe laureatów, wyróżnionych i nagrodzonych nauczycieli (imię, nazwisko, szkoła) zostaną udostępnione sponsorowi nagród tj. WFOŚiGW w Katowicach i mogą zostać udostępnione podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonego od zakończenia konkursu
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w konkursie
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również