Koleżanki i Koledzy!

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz szkół podstawowych  pragniemy zachęcić Was do udziału w:

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PRACĘ
„FIZYKA A EKOLOGIA”

Organizatorem jest Grupa Twórcza QUARK z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach,

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie
„Z Nauką w Przyszłość”.

Podstawowe cele konkursu:

  • rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania zastosowaniem metod fizycznych w badaniach środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka, 
  • upowszechnienie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska i klimatu,
  • kształtowanie umiejętności badawczych oraz interpretacji wyników badań,  
  • rozwijanie współodpowiedzialności za własne środowisko,
  • zachęcenie do samokształcenia i twórczego myślenia.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania”
 Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy
„Wyrażam zgodę na udział w konkursie organizowanym przez PAŁAC MŁODZIEŻY w Katowicach  oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu Pałacu Młodzieży  oraz akceptuję jego warunki.


Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
i publikacjach.