Ogólnopolski Konkurs „Fizyka a Ekologia” składa się z trzech etapów:

I etap – zgłoszenie udziału do 16.11.2017 r. z podaniem imienia i nazwiska ucznia (uczniów), adresów mailowych, tematu pracy, (jedną pracę mogą pisać co najwyżej 2 osoby), imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna pracy(1 osoba), adresu mailowego opiekuna i nr telefonu kontaktowego do AUTORA PRACY. Należy starannie WPISAĆ dokładny adres szkoły. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.progee.gtquark.pl. Zgłoszenie związane jest z wpłatą wpisowego w wysokości 20 zł od ucznia (nie od pracy).  Środki wykorzystujemy na organizację konkursu.  Prosimy o zbiorcze wpłaty ze szkół.

II etap – nadesłanie prac lub dostarczenie osobiste do 04.01.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Egzemplarz pracy w maszynopisie może liczyć 40 stron tekstu (nie licząc dodatkowych materiałów: zdjęcia, wykresy, wyniki badań, itp.). Pracę należy opisać: w LEWYM górnym rogu pierw¬szej strony – imię  i nazwisko autora pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy, w PRAWYM  górnym rogu – czytelny  numer wybranego tematu pracy. Na środku temat pracy.

III etap – finał konkursu 05.04.2018 r. O szczegółach finału osoby nagrodzone zostaną indywidualnie powiadomione, a udział każdej osoby jest związany z opłatą, która stanowi pokrycie części  kosztów organizacji finału konkursu. Udział w finale obowiązkowe bierze opiekun/nauczyciel uczestnika piszącego pracę. Nagrodzeni uczniowie/nauczyciel osobiście odbierają nagrody w przeciwnym wypadku nagroda zostaje przyznana następnemu uczestnikowi!